Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.20 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe          Kwaliteit uit principe          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektrische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kwaliteit Uit Principe
Producten zoeken - NL - Duits
Kwaliteit Uit Principe - Versie 2019

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Producten zoeken - NL - Duits

Informatie over deursluiters (drangers en vloerveren)

Volgens de in de wet op de productaansprakelijkheid gedefinieerde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten dient met de volgende informatie over deursluiters voor deuren rekening te worden gehouden.
Niet-naleving ontheft de fabrikant van zijn aansprakelijkheid.

1. Informatie en gebruik overeenkomstig bestemming

Deursluiters in de zin van deze definitie zijn bedoeld om deuren, nadat deze met de hand zijn geopend, weer te sluiten. Het sluiten geschiedt instelbaar hydraulisch gedempt. De vereiste sluitkracht voor deuren is vastgelegd in
EN 1154. ( zie tabel)
Voor afwijkende toepassingen zijn de gegevens van de fabrikant bepalend. Deursluiters kunnen worden gebruikt op gemonteerde deuren van metaal, hout of kunststof, of een combinatie van deze materialen.
Bij brandwerende en rookwerende deuren of andere gestandaardiseerde zelfsluitende deuren zijn de wijze van montage en de positie exact voorgeschreven. Afwijkingen voldoen niet aan "gebruik overeenkomstig de bestemming".
Bij gebruik van deursluiters overeenkomstig de bestemming wordt uitgegaan van in ’t lood geplaatste en lichtlopende deuren en op de voorgeschreven wijze geplaatste deursluiters.
Montage en instelling dienen vakkundig volgens de fabrieksgegevens te geschieden. Bij bijzonder ongunstige plaatselijke omstandigheden (invloed van wind) dienen deursluiters met een grotere sluitkracht te worden gebruikt. Met name bij deuren die naar buiten draaien en blootstaan aan de wind, moeten deursluiters met openingsdemping worden gebruikt.
De openingsdemping helpt mee aan de bescherming van mensen, deurelementen, aangrenzende muren en voorwerpen zonder de openingshoek te beperken.
Als gezien de bouwtechnische situatie niet kan worden voorkomen dat de deur vlak bij het scharnier tegen het kozijn slaat, dient er een buffer te worden geplaatst om de maximale openingshoek te beperken.

Geopend vastzetten van een deur is alleen mogelijk met een ingebouwde vastzetinrichting of externe goedgekeurde installaties ( kleefmagneet)
Bij brandwerende en rookwerende deuren moeten de voorzieningen zijn goedgekeurd door een erkend instituut volgens EN 1155 (er dient rekening te worden gehouden met de geschiktheid van de deur).
Deursluiters zijn niet geschikt voor onbeschutte plaatsing in de buitenlucht, voor gebruik in een agressieve, corrosie bevorderende omgeving of voor gebruik bij extreem hoge of lage temperaturen ( mits anders is aangegeven door de fabrikant).
Zorg dat er na plaatsing van de cementbakken voor vloerveren geen vuil meer bij kan komen. Indien vloerveren zijn blootgesteld aan binnendringend water, b.v. in natte ruimtes of bij buitendeuren die niet zijn beschermd tegen de regen, vul dan de ruimte tussen de cementkast en het huis van de deursluiter op met een geschikte vulpasta.
Houdt u bij de montage en inbedrijfstelling van deursluiters aan de wettelijke voorschriften.

2. Verkeerd gebruik
Van verkeerd gebruik - dus gebruik van het product dat niet overeenkomstig de bestemming is – van deursluiters is met name sprake, indien: het sluiten wordt belemmerd door obstakels in het sluitbereik, b.v. door wiggen, aanlopende deuren, schurende tochtstrippen enz.; er sprake is van verkeerde of ondeskundige montage en/of instelling; men zijn hand steekt tussen kozijn en deur (gevaar voor verwonding); indien boven de toegezegde eigenschappen wordt verwacht dat de deursluiter - bijv. bij storm of bij abnormale over- of onderdruk op de deur – normaal werkt; de deursluiter voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor het sluiten van deuren; de gekozen zwaarte van de sluiter niet in overeenstemming is met de aanbevelingen van de producent.

3. Productfuncties
Indien de prestaties van een product niet concreet zijn omschreven in de catalogi, prospectussen, handleidingen enz., dienen speciale eisen met de fabrikant te worden besproken en door de fabrikant te worden goedgekeurd.
De normen EN 1154 + A1 en 1155 zijn bepalend. In deze normen zijn alle basiseisen en bijkomende eisen uitgebreid vastgelegd. De deugdelijkheid van deursluiters is o.a. afhankelijk van de frequentie en de manier van gebruik, van invloeden van de omgeving en van het onderhoud. Een deursluiter moet worden vervangen zo gauw hij niet meer perfect en betrouwbaar functioneert.

4. Onderhoud
Controleer de onderdelen van een deursluiter die van belang zijn voor de betrouwbaarheid regelmatig op vastzitten en sijtage. Draai bevestigingsschroeven aan en vervang defecte onderdelen. Daarnaast dient minstens, afhankelijk van soort en gebruik van de deur, jaarlijks het volgende onderhoud te worden verricht: smeren van alle bewegende delen aan de arm; bij deursluiters met speciale functies (vastzetvoorzieningen /vastzetinstallaties) dient u zich te houden aan de wettelijke controles en onderhoudsbeurten; controle van de instelling van de sluiter, b.v. de sluitsnelheid; controle of de deur licht loopt. Gebruik nooit reinigingsmiddelen met corrosie bevorderende of beschadigende bestanddelen.

5. Verplichting tot informatie en instructie
Om te voldoen aan de verplichting tot informatie en instructie staan de ontwerper, vakhandelaar, verwerker, opdrachtgever en gebruiker de volgende middelen ter beschikking: catalogi en prospectussen; bestekomschrijvingen, offertes; handleidingen, montagetekeningen, gebruiksaanwijzingen, normen; advisering door de buitendienst.
Voor een juist gebruik, goed functioneren en het onderhoud van deursluiters op draaideuren zijn architecten en ontwerpers verplicht, de vereiste productinformatie op te vragen en zich er aan te houden; is de vakhandelaar verplicht, zich te houden aan de productinformatie en mededelingen in de prijslijst en met name alle vereiste aanwijzingen op te vragen en aan de verwerkers door te geven; zijn verwerkers verplicht zich te houden aan alle productinformatie en deze door te geven aan opdrachtgevers en gebruikers.

Aanvullende eisen volgens EN 1154 A 2002 voor deursluiters die voor brand- en Rookwerende deuren toegepast worden.

De deurdranger moet als deze volgens de montage voorschriften van de fabrikant is gemonteerd de deur uit elke hoek, tot waar deze geopend kan worden “sluiten”.
Op grond van hun kleine sluitmoment zijn deurdrangers met een niet instelbare sluitkracht, van de grote “1” en “2” niet geschikt voor toepassing op brand- en rookwerende deuren.
Deurdranger met instelbare sluitkracht moeten minimaal tot sluitkracht van grote “3” instelbaar zijn.
De montagevoorschriften van dergelijke drangers moeten exacte montage aanwijzingen weergeven om sluitkracht “3” na montage te garanderen.
De deursluiter mag niet van vastzetinrichting zijn voorzien, mits dat het een elektrisch gestuurde vastzet installatie is volgens EN 1155.
Instelventielen moeten zijn afgedekt en alleen met behulp van gereedschap te bedienen zijn.
De deursluiter moet dusdanig geconstrueerd zijn dat de sluitkracht alleen met behulp van gereedschap te verstellen is.
De eventuele ingebouwde sluitvertraging in de deursluiter, moet dusdanig instelbaar zijn, dat de dranger in minder dan 25 seconden de deur uit een hoek van 120º kan sluiten.
Een representatief monster van het deursluiter model moet voor een brand proef gemonteerd worden op een deur, overeenkomstig de norm EN 1634-1 of waar van toepassing de norm EN 1634-3 en zijn getest.
( de normen 1634-1 en 3 zullen in de toekomst vervangen worden volgens de nieuwe richtlijnen opgesteld door CEN/TC 127).
Daar waar het eventueel nodig is, de deursluiter met andere dan standaard geteste arm of glijrail toe te passen, moet de uitvoering getest zijn volgens de normen 1154/1154+A1/1155. Hiervan moet een testrapport van een erkend instituut kunnen worden overlegd. ( Voorbeeld: vrijloop dranger met arm en sluitvolgorde regeling)

Tabel volgens EN 1154
Deursluiters

Opmerking 1 : De deurbreedten gelden alleen voor normaal montage. Bij afwijkende hoogten en of zwaardere deur uitvoeringen, tochtige omstandigheden of specialemontage uitvoeringen moeten zwaardere drangers toegepast worden.

Opmerking 2 : De gewichten van de proefdeuren in de tabel zijn alleen aangegeven voor de zwaarte

van de deursluiter bij een test waar de overige waarden aan moeten voldoen.

De proefdeur-gewichten zijn niet de maximale waarden voor de werkelijke toepassing bedoeld.

Voor beide opmerkingen geldt: Bij twijfel raadpleeg leverancier of fabrikant.

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Bouwbeslag Import Nederland ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
E-mail: info@bouwbeslagimportnederland.nl